درباره پرگار

هفته نامه پرگار مجوز خود را از ورات فرهنگ و ارشاد اسلامی در اوایل دهه هشتاد خورشیدی دریافت کرد. بعد از چند بار تعطیلی به دلایل مختلف از اوایل سال ۱۳۹۲ به صورت مستمر در حال چاپ است. شماره گذاری جدید نشریه نیز بر اساس انتشار از سال ۱۳۹۲ میباشد.

صاحب امتیاز: سرکارخانم نسرین زمان زاده

مدیرمسئول: سرکار خانم زهرا شاه شوازی

این نشریه توانسته مخاطبانی جذب کند. رویکرد نشریه انتقادی در حوزه اجتماعی و اقتصادی است اما گاهی نیم نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی هم دارد.

پرگار هم اکنون به صورت هفته نامه در روزهای دوشنبه چاپ و منتشر می شود.