آرشیو : افسانه چهل گیسو
  • افسانه ی چهل گیسو

    نگاهی به تاریخچه شَدّه و شَدّه­ برداری در یزد افسانه­ ی چهل ­گیسو حمیدرضا امیری «شَدّه» از ابزار سوگواری محرّم است. چیزی است از عالَم علَم و بیرق. ...