آرشیو : تخریب تاریخ
  • تخریب تاریخ یزد به بهانه توسعه شهری

    تخریب تاریخ به بهانه تمدن؛ بخشی از هویت یزد با ایجاد اولین خیابان از بین رفت تخریب تاریخ به بهانه توسعه شهری پرگار|حسین مسرت| اولین خیابان یزد ...