آرشیو : رویجلد پرگار
  • روی جلد هفته نامه پرگار ایرج افشار

    انتشار هفته نامه پرگار شماره ۱۶۳

    جدیدترین شماره هفته نامه پرگار با انتشار گزارشی از یک میزگرد درباره ایرج افشار منتشر شد. یادداشت هایی درباره گرانی ها در یزد، جای خالی ...