آرشیو : فقر را می‌پذیرم ولی توهین‌ها را نه
  • فقر را می‌پذیرم ولی توهین‌ها را نه

    مهاجرت و روایت‌های تلخ ترک تحصیل کودکان افغان فقر را می‌پذیرم ولی توهین‌ها را نه مریم بهرامی «سنچولی» و «احمدی» نام خانوادگی دو دختر افغانستانی است که وقتی ...