آرشیو : فقط سفر درمانی داریم
  • فقط سفر درمانی داریم

    فقط سفر درمانی داریم

    گردشگری سلامت ظرفیتی بالفعل نه بالقوه برای یزد فقط سفر درمانی داریم فاطمه رهبر گردشگری سلامت که جزو ظرفیت‌های بسیار ارزشمند یزد محسوب می‌شود هنوز آن‌طور که باید ...