آرشیو : همه محق هستیم
  • همه محق هستیم

    درباره حقابه؛ همه محق هستیم سید علیرضا طباطبایی     آب رکن اصلی حیات تمامی ماست. صحبت‌کردن درباره آن، مذاکره درباره حیات خودمان است. هیچ زبانی در برابر حیات خودش ...