آرشیو : یادی از مدرسه ماندگار ایرانشهر
  • و خشت خشت تو اوراق پند، ایرانشهر

    یادی از مدرسه ماندگار ایرانشهر، مدرسه ای که چند نسل با آن خاطره دارند و خشت خشت تو اوراق پند، ایرانشهر شادی شفیعی     بخش مهمی از خاطرات زندگی ...