آرشیو : یزد بر فراز تاریخ است
  • یزد بر فراز تاریخ است

    چرا یزد را دوست دارم یزد بر فراز تاریخ است  حسین مسرّت از یزد گفتن، شنیدن و نوشتن حظّی دارد وصف‌ناشدنی. سخن از یک سده و چند سده ...