آرشیو : یک نفر سیدگل سرخ را نجات دهد
  • یک نفر سیدگل سرخ را نجات دهد

    یک نفر سیدگل سرخ را نجات دهد

    اندر مصائب ترافیک در خیابان سید گل سرخ یک نفر سیدگل سرخ را نجات دهد علی‌محمد آخوندا خیابان سید گل سرخ در سال ۱۳۵۰ با تخریب تعداد ...